Palvelut

Kartoitukset


VIA-projekti tekee tilauksesta ihmisoikeuskartoituksia vammaisten henkilöiden asumisyksiköissä. Projekti kartoittaa ihmisoikeuksien toteutumista vammaisten palveluasumisyksiköissä käymällä paikan päällä, haastattelemalla asukkaita ja työntekijöitä sekä tekemällä systemaattista havainnointia. Kartoituksia tekee työryhmä, johon kuuluu muun muassa ihmisoikeusjuristeja sekä vertaisasiantuntijoita, joilla on omakohtaista kokemusta palveluasumisesta.


Yhtenä VIA-projektin tavoitteena on YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksen mukaisen ihmisoikeusajattelun juurruttaminen yksiköihin. Projekti auttaa havaitsemaan, miten arkipäivässä on toimittava, jotta ihmisoikeudet toteutuvat. Tarkoituksena on tukea yksiköiden omavalvontaa sekä etsiä ja edistää ihmisoikeusmyönteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja. Asumisen ihmisoikeuksien toteutumisessa on kysymys sekä velvoittavan lainsäädännön noudattamisesta että uusien asenteiden ja käytäntöjen oppimisesta, niiden jakamisesta, tiedonsaannista ja keskustelun mahdollisuudesta.


Kartoitus tapahtuu yhteistyössä asumisyksikön henkilökunnan ja asukkaiden kanssa. Saadun palautteen perusteella asumisyksiköiden henkilökunta on kokenut kartoitukset itselleen hyödyllisiksi. Kartoitusten tulokset ovat luottamuksellisia ja jäävät vain VIA-projektin ja asumisyksikön omaan tietoon.

Koulutus


VIA-projekti antaa ihmisoikeuskoulutusta vammaisten henkilöiden asumiseen liittyen. Koulutus on suunnattu erityisesti asumisyksiköiden henkilökunnalle ja asukkaille, mutta VIA-projekti voi antaa koulutusta myös esimerkiksi asukkaiden omaisille.


Koulutus voidaan räätälöidä toiveiden mukaan. Koulutustilaisuuden hinta riippuu koulutuksen kestosta, koulutuspaikan sijainnista ja osallistujien määrästä.

Konsultointi


VIA-projektilta voi tilata konsultaatiota vammaisten ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista. Voimme tulla myös arvioimaan esimerkiksi kilpailutukseen liittyviä tekijöitä.

Konsultaation hintaan vaikuttaa konsultaation luonne ja laajuus.
Kaikki konsultointi ei ole maksullista. VIA-projekti vastaa mielellään suppeampiin vammaisten asumisen ihmisoikeuksia käsitteleviin tiedusteluihin maksutta.

</